Forma de stat a raportului statistic privind depunerea, implementarea si utilizarea inventiilor si propunerilor de rationalizare. Forma raportului statistic nr. 4-tn (anual) Prescriptii pentru întocmirea raportului statistic nr. 4-tn

PRECIZARI PENTRU ÎNTOCMIREA RAPORTULUI STATISTIC NR. 4-TN
„DEPUNEREA, IMPLEMENTAREA Sl UTILIZAREA INVENTIILOR
Sl PROPUNERILOR DE RATIONALIZARE"


Raportul statistic (m continuare - raport) privind depunerea, implementarea si utilizarea inventiilor si propunerilor de rationalizare (forma nr. 4-tn) fl completeaza si prezinta întreprinderile si organizatiile, indiferent de forma de proprietate, care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare privind obiectele de proprietate industriala - inventiile, modelele de utilitate, soiurile de plante (în continuare - inventii) si elaborare a propunerilor de rationalizare, cât si de implementare si utilizare a acestora, precum si Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI). AGEPI prezinta raportul completând rubricile l, 3,4,7 cu specificarea datelor separat pentru agenti economici (persoane juridice) si pentru persoane fizice, cât si totalul pe republica. Raportul se întocmeste în baza datelor evidentei primare a inventiilor si propunerilor de rationalizare si este semnat de conducatorul întreprinderii si contabilul-sef.

1. în colnita l se înscrie numarul de autori ai cererilor de protectie a inventiilor (depuse în modul stabilit pentru a fi înregistrate de catre AGEPI) si numarul de autori care au depus cereri pentru propuneri de rationalizare la întreprinderea respectiva, indiferent de faptul, daca autorul este sau nu angajat al întreprinderii. Daca asupra unei inventii sau propuneri de rationalizare au lucrat specialisti din diferite organizatii si cererea e depusa respectiv de câteva întreprinderi, atunci întreprinderea-solicitant înscrisa prima în cerere completeaza colnita l cu numarul total de autori indicati în cerere. Autorul, care a depus în cursul anului doua si mai multe cereri de protectie a inventiei sau cereri pentru propuneri de rationalizare la întreprinderea respectiva, inclusiv în colaborare cu alte persoane, se indica numai o singura data. Aceasta prevedere se aplica si la completarea colnitei 2, în care se înscrie doar numarul de rationalizatori.


2. în colnita 3 se înscrie numarul tuturor cererilor de protectie a inventiilor depuse la AGEPI. Daca cererea de protectie pentru una si aceeasi inventie a fost depusa de câteva întreprinderi, atunci întreprinderea-solicitant indicata prima în cerere completeaza colnitele 3 si 4.

3. în colnita 4 se înscrie numarul titlurilor de protectie eliberate întreprinderii în anul de referinta.

4. în colnita 5 se înscriu datele privind numarul total de inventii utilizate: implementate în primul an si utilizate în urmatorii ani (2,3 etc. pâna k ultimul an de valabilitate a titlului de protectie), în colnita 6 se înscriu datele privind numarul inventiilor implementate pentru prima data (în primul an) la întreprinderea respectiva, indiferent de faptul, daca acestea au fost implementate k alte întreprinderi, în colnita 6 se includ inventiile pentru care au fost acordate sau eliberate titluri de protectie si exista acte despre implementarea lor. întreprinderea care nu fabrica, dar numai exploateaza utilajul, materialele, în care s-au utilizat inventiile, nu completeaza colnitele 5,6 si 13.

5. în colnita 7 se înscrie numarul contractelor de cesiune sau de licenta încheiate în anul de referinta în tara si peste hotare, indiferent de faptul daca au fost sau nu eliberate titluri de protectie.

6. în colnita 8 se înscriu propunerile care, în baza hotarârilor, au fost recunoscute ca propuneri de rationalizare si înaintate pentru implementare, din numarul propunerilor care au fost înaintate în anul de referinta si celor care au ramas ne examinate din anul trecut.

7. în colnita l O se înscriu propunerile de rationalizare, data implementarii carora revine anului de referinta, ceea ce se confirma prin actul de implementare a acestora, în colnita 9 se înscrie numarul total al propunerilor de rationalizare implementate în primul an (colnita 10) si utilizate în anii ulteriori.

8. în colnita 11 se înscrie suma totala a cheltuielilor efectuate de întreprindere pentru activitatea inventiva si de rationalizare în baza datelor de evidenta contabila vizând cheltuielile pentru inventii si propuneri de rationalizare în anul de referinta (în lei).

9. în colnita 12 se înscrie suma totala a mijloacelor economisite sau a profitului obtinut în anul de referinta în urma implementarii si utilizarii inventiilor si propunerilor de rationalizare, si încheierii contractelor de transmitere a drepturilor, inclusiv: de la utilizarea inventiilor - în colnita 13, a propunerilor de rationalizare - în colnita 14 si în forma de recompensa de k transmiterea drepturilor (royalty /redeventa, pausal sau plata mixta) - în colnita 15. Pentru informare: royalty (redeventa) înseamna defalcari periodice de k venitul cumparatorului în cursul perioadei functionarii contractului; pausal - plata unica care nu este legata în timp de folosirea efectiva a licentei, plata stabilita din timp în baza aprecierilor de expertiza. Economia si profitul obtinut de k utilizarea inventiilor si propunerilor de rationalizare se calculeaza în fiecare an de referinta conform datelor efective si se indica pe parcursul valabilitatii contractului de achitare a platilor dintre întreprindere si autor. Pentru calculul mijloacelor economisite de k utilizarea inventiilor si propunerilor de rationalizare se aplica „Metodica determinarii efectului economic sau unui alt efect pozitiv obtinut în urma utilizarii propunerilor de rationalizare", aprobata de Ministerul Economiei, Ministerul Finantelor si Uniunea Inventatorilor si Rationalizatorilor din Republica Moldova „Inovatorul" din 13.06.2003.

 


Forma raportului statistic si precizarile pentru întocmirea acestuia sunt aprobate prin ordinul nr. 4 din 20.01.2005 al Departamentului Statistica si Sociologie al Republicii Moldova