REGULAMENTUL

         REGULAMENTUL

       privind organizarea şi desfăşurarea concursului

        republican pentru atribuirea titlului onorific:

            - „Cel mai bun raţionalizator al anului din Republica Moldova”

            - „Cel mai bun tînăr raţionalizator al anului din Republica Moldova”

 

I.        Dispoziţii generale

 

1. Concursul republican pentru atribuirea titlurilor onorifice „Cel mai bun raţionalizator al anului din Republica Moldova” şi „Cel mai bun tânăr raţionalizator al anului din Republica Moldova” se organizează cu scopul de a:

- susţine şi contribui la dezvoltarea activităţii raţionalizatorice în republică;

- cointeresa conducătorii întreprinderilor şi organizaţiilor în crearea unor condiţii favorabile în vederea dezvoltării creaţiei tehnice şi aplicarea în masă a potenţialului creativ al raţionalizatorilor la rezolvarea problemelor de optimizare a tuturor proceselor de activitate a întreprinderilor şi organizaţiilor întru obţinerea unui efect economic sau a unui alt efect pozitiv de la  aplicarea propunerilor de raţionalizare;

- spori prestigiul activităţii raţionalizatorice în republică şi a creaţiei tehnice în general.

 

2. Activităţile ce ţin de organizarea şi desfăşurarea concursului republican pentru atribuirea titlurilor onorifice „Cel mai bun raţionalizator al anului din Republica Moldova” şi „Cel mai bun tânăr raţionalizator al anului din Republica Moldova” sunt efectuate de către Asociaţia Obştească Uniunea Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Republica Moldova „Inovatorul” (AO UIR RM).

3. Ca coorganizatori ai concursului pot fi oricare alte organizaţii care doresc să contribuie la dezvoltarea creaţiei tehnice în Republica Moldova.

II.     Condiţii de eligibilitate şi criterii de perfectare a dosarelor

 

4. Sunt eligibili de a participa la concurs pentru obţinerea titlului onorific:

- „Cel mai bun raţionalizator al anului din Republica Moldova” – Inovatorii preocupaţi în activitatea de raţionalizare pe teritoriul Republicii Moldova, care au adus un aport anumit în dezvoltarea economiei şi a progresului tehnico-ştiinţific în ţară sub aspect economic sau de altă natură;

- „Cel mai bun tânăr raţionalizator al anului din Republica Moldova” – Tinerii raţionalizatori vârsta cărora nu depăşeşte 35 de ani.

5.  Doritorii de a participa la concurs depun  următorul pachet de documente:   

5.1.  Documentele referitoare la implementarea propunerii de raţionalizare şi rezultatele implementării pe parcursul ultimului an.

5.2. Datele despre autor (autori): numele, prenumele, patronimicul; anul naşterii, profesia, funcţia deţinută, gradul ştiinţific, numărul patentelor de invenţie, numărul propunerilor de raţionalizare prezentate şi folosite în perioada preocupării cu creaţia tehnică, numărul publicaţiilor ştiinţifice, informaţia privind participarea la expoziţii specializate, numerele de telefon (de serviciu, mobil).

5.3. Lista propunerilor de raţionalizare prezentate şi folosite pe parcursul anului în cauză:

        -  numărul de înregistrare şi denumirea propunerii de raţionalizare;

        -  data prezentării (începutul folosirii) propunerii;

        -  efectul economic anual sau descrierea unui alt efect pozitiv de la aplicarea propunerii de raţionalizare; numele, prenumele, patronimicul autorului (coautorilor); partea efectului economic anual obţinut de la folosirea propunerii de raţionalizare care-i revine concursantului (în cazul coautorilor).

5.4. La posibilitate, se anexează copia Raportului statistic de stat al întreprinderilor (organizaţiilor) de forma Nr. 4-tn „Cu privire la depunerea, implementarea şi utilizarea invenţiilor şi propunerilor de raţionalizare” pentru anul respectiv.

5.5. În caz de necesitate, la iniţiativa concursanţilor, la propunerile de raţionalizare se anexează: schemele, fotografiile, explicaţiile, copiile publicaţiilor şi alte materiale.

 

6. Termenul prezentării documentelor la concurs – pînă la 10 iunie a fiecărui an.

 

7. Documentele se prezintă Asociaţiei Obşteşti Uniunea Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Republica Moldova „Inovatorul” pe adresa: MD-2004, mun. Chişinău, b-d Ştefan cel Mare şi Sfînt, 200, oficiul 220 (telefoane: 74-32-88, 74-46-86).

 

III.   Modul de examinare a dosarelor prezentate la concurs 

8. Dosarele prezentate la concurs sunt examinate de către Comisia de concurs. 

9. Comisia de concurs este formată din:

-  membri ai Prezidiului Consiliului Republican al Asociaţiei Obşteşti Uniunea Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Republica Moldova „Inovatorul”;

-  experţi ai Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (la necesitate);

- reprezentanţi ai Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova;

-  reprezentanţi ai organizaţiilor care au devenit coorganizatori ai concursului. 

10. Comisia de concurs va examina dosarele prezentate la concurs pînă la 20 iunie a fiecărui an.

 

11. Prioritate se va acorda propunerilor de raţionalizare care au un efect economic pozitiv net, de asemenea, impact pozitiv asupra economiei naţionale cît şi asupra durabilităţii mediului înconjurător.

 

12. Comisia de concurs determină laureaţii concursului pentru următoarele categorii:

-  „Cel mai bun raţionalizator al anului din Republica Moldova”;

-  „Cel mai bun tînăr raţionalizator al anului din Republica Moldova”.

 

13. Câştigătorilor concursului li se înmânează „Diploma de laureat al concursului”, precum şi un premiu bănesc, care se stabileşte anual de către coorganizatorii concursului.

 

14. Laureaţii concursului republican sunt decoraţi în cadrul adunării republicane solemne cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua inventatorului şi raţionalizatorului” desfăşurate în ajunul acestei sărbători, consemnate în ultima sâmbătă a lunii iunie.

  

 

Pentru a ne trimite mesaj, indepliniti formularul