CONTRACT cu privire la utilizarea (implementarea) propunerii de rationalizare

Скачать в формате Microsoft Word (doc)

Скачать в формате Acrobat Reader (pdf)

 

APROBAT
de Prezidiul Consiliului Republican al UIR din Republica Moldova „Inovatorul"

RECOMANDAT
tuturor întreprinderilor, societatilor,
organizatiilor din Republica Moldova,
indiferent de formele de proprietate
si gestionareCONTRACT
cu privire la utilizarea (implementarea) propunerii de rationalizarenr.________________

„____"__________________200_Întreprinderea (institutia, organizatia) _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

în persoana__________________________________________________________, care actioneaza în baza

___________________________________________________________, numita în continuare întreprindere,

pe de o parte, si autorul (autorii) propunerii de rationalizare______________________________numit (numiti) în continuare Rationalizator, pe de alta parte, în conformitate cu Legea cu privire la activitatea de rationalizare nr. 138-XVdin 10.05.2001 si Regulamentul-modelprivind activitatea de rationalizare, aprobat prin Hotarârea Guvernului Republicii Moldo va nr. 619 din 07.06.2004, au încheiat prezentul Contract privind urmatoarele:

1. Obiectul Contractului

1.1. întreprinderea recunoaste______________________________________________(denumirea propunerii, nr., data)drept propunere de rationalizare.
1.2. întreprinderea adopta propunerea în cauza (în scopul de a fi implementata în cadrul întreprinderii si/sau în scopul de a fi inclusa în documentatia tehnica pentru a fi transmisa, în baza contractuala, altei întreprinderi).

2. Suma onorariului

Pentru implementarea (utilizarea) propunerii de rationalizare, conform prezentului Contract, întreprinderea plateste Rationalizatorului un onorariu în suma de:

a)_____________________________________________________________sau cel putin 15% din suma efectului economic obtinut de k utilizarea propunerii de rationalizare;
b) în institutiile de cercetari stiintifice finantate de k buget onorariul se stabileste în marime de cel putin 10 salarii minime (din sfera bugetara);
c) în cazul în care aplicarea propunerii de rationalizare nu are efect economic, Rationalizatorului i se plateste un onorariu în marime de l O salarii minime.

3. Modul decontarilor

Plata onorariului se efectueaza: ____________________________________________(esalonat, dupa obtinerea reala a efectului economic: lunar, trimestrial, semestrial sau conform totalurilor utilizarii propunerii pe parcursul anului, onorariul fiind achitat în cel târziu 2 (doua) luni de k expirarea unui an de utilizare a propunerii de rationalizare) _________________________________________________________________________________________

cu achitarea unui avans în suma de_______________________________________________________________

4. Obligatiunile si drepturile Partilor

4.1. întreprinderea nu va transmite tertelor parti propunerea de rationalizare ??? consimtamântul Rationalizatorului, inclusiv documentele primite de la acesta sau elaborate ca rezultat al aplicarii propunerii de rationalizare.
4.2. La implementarea propunerii de rationalizare vor fi utilizate mijloacele materiale, de munca, informationale, precum si alte materiale ale întreprinderii.4.3. întreprinderea va aduce la cunostinta Rationalizatorului problemele aparute privind
utilizarea propunerii de rationalizare.
4.4. întreprinderea va încheia cu Rationalizatorul un contract special în cazul în care Rationalizatorul este antrenat în actiunile pregatitoare în vederea utilizarii propunerii lui sau participa la elaborarea documentatiei tehnice respective.
4.5. Rationalizatorul este în drept, cu acordul sau la cererea întreprinderii, la implementarea si utilizarea propunerii de rationalizare, sa faca. unele precizari constructive sau de alta natura care nu schimba esenta propunerii în cauza.
4.6. Rationalizatorul este m drept sa participe la lucrarile de pregatire pentru utflizareapropunerii sale.

5. Examinare litigiilor

Toate litigiile aparute între întreprindere si Rationalizator în legatura cu implementarea si utilizarea propunerii de rationalizare sunt examinate pe calea negocierilor, în cazul în care Partile nu ajung k un consens, litigiile vor fi examinate în instanta judecatoreasca.

6. Alte conditii

6.1. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare dintre Parti.
6.2. în cazurile neprevazute de prezentul Contract Partile se vor conduce de legislatia în vigoare.
6.3. Toate modificarile si completarile k prezentul Contract vor fi efectuate în scris si semnate de persoanele împuternicite ale întreprinderii si cele ale Rationalizatorului.
7. Termenul de valabilitate a Contractului

Prezentul Contract este întocmit pentru termenul de utilizare de catre întreprindere în activitatea sa a propunerii de rationalizare a Rationalizatorului si intra în vigoare din momentul semnarii lui de catre Parti.

ÎNTREPRINDEREA RATIONALIZATORUL


Adresa:_________________________

________________________________

Cont de decontare_________________

Banca __________________________

Cod bancar______________________

Cod fiscal________________________

Cod TVA________________________

 


Adresa:_________________________

Telefon:_________________________

Numele__________________________

Prenumele________________________

Patronimicul______________________

Datele din buletinul de identitate ______________


Stampila, semnatura Semnatura autorului (autorilor)